خانه اخبارزندانیان تبعید قادر محمدزاده، زندانی سیاسی کُرد به زندان یزد