خانه اخبارقربانیان انفجار مین يك کولبر كُرد در اثر انفجار مين يك پاي خود را از دست داد