خانه اخبارکولبران زخمی شدن یک کولبر با تیراندازی نیروهای مرزبانی در نوسود/ یک کولبر در اثر ایست قلبی جان خویش را از دست داد