خانه اخبارحقوقحقوق کارگری آزادی موقت اقبال شعبانی، فعال کارگری با تودیع وثیقه