خانه اخبارآزادیآزادی بیان گزارشی از آخرین وضعیت فعالان محیط زیست و اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی: هفت نفر ديگر آزاد شدند، چهارده نفر همچنان در بازداشت هستند