خانه اخبارآزادیآزادی بیان پیمان میرزازاده، خواننده کُرد به دو سال حبس و محروميت دائمى از كار خوانندگی محكوم شد