خانه اخبارآزادیآزادی بیان آزادی پیام نقشبندی، معلم بازداشتی کُرد با تودیع وثیقه در ارومیه