خانه اخبارآزادیآزادی بیان برگزاری تحصن سه روزه معلمان در شهرهای مختلف کردستان