خانه اخبارآمار خودکشی یک زن در شهر جوانرود به زندگی خود پایان داد