خانه اخبارحقوقحقوق زن روز ششم فوریه : روز مبارزه با قطع آلت تناسلی زنان