خانه اخبارزندانیان زندانی اعتصابی تبريزي در ۴۴ مين روز اعتصابش، سرش را به نشانه اعتراض گچ گرفت