خانه بازداشت شهروندان قرار بازداشت سه شهروند کُرد تمدید شد