خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات یک فعال مدنی جهت سپري كردن دوران محكوميت‌اش به زندان مرکزی سنندج منتقل شد