خانه اخبارزندانیان گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از طرح ایزوله کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ارومیه: انتقال ۵۳ زندانی سیاسی و عقیدتی کُرد به بند جدید امنیتی