خانه اخبار بازداشت و انتقال یک شهروند کُرد جهت تحمل دوران محكوميت‌اش به زندان مرکزی سنندج