خانه اخبارزندانیان بی‌خبری از وضعیت یک زندانی مذهبی کُرد بعد از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج