خانه اخبارزندانیان اعتصاب غذای نمادین یک روزه جمعی از زندانیان سیاسی کُرد در همبستگی با اعتصاب زندانیان سیاسی کُرد در ترکیه