خانه اخبارزندانیان مرگ یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در پی تعلل در اعزام وي به بیمارستان