خانه اخبارآزادیآزادی بیان بازداشت یک فعال تلگرامی کُرد جهت تحمل دوران محكوميت‌اش در زندان ارومیه