خانه اخبارزندانیان محرومیت از رسیدگی پزشکی یک زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه