خانه اخبارآزادیآزادی بیان آزادی یک معلم بازداشتی کُرد با تودیع وثیقه