خانه اخبارآزادیآزادی مذهب انتقاد حاکم شرع مردمی کردستان از تداوم تبعیض علیه اهل سنت در ایران