خانه بازداشت شهروندان آزادی سه تن از بازداشت شدگان اخیر سنندج