خانه بازداشت شهروندان ادامه احضار و بازداشت شهروندان توسط وزارت اطلاعات در سنندج