خانه اخبارکولبران ادامه کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران مرزی/ طی ۳ هفته ۱۱ نفر کشته و زخمی شدند