خانه اخبارآمار خودکشی تداوم خودکشی زنان و دختران جوان و نوجوان در شهرهای مختلف کردستان