خانه اخبارکولبران جزئیات جدیدي از قتل عظیم احمدی توسط نیروهای مرزبانی / دو کولبر دیگر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند