خانه اخبارآزادیآزادی بیان تهدید اصناف و بازاریان شهر سنندج توسط نیروهای انتظامی و امنیتی جهت تعطیلی بازار