خانه اخبارآزادیآزادی بیان آزادی سه فعال فرهنگی کُرد با تودیع وثیقه