خانه اخبارحقوقحق تحصیل محرومیت از تحصیل فعال دانشجوی کُرد بعد از اتمام پایان حبس