خانه اخبارحقوقحقوق ملی صدور حکم ۸ سال حبس برای شهروند بازداشتی کُرد در ارومیه