خانه اخبارحقوقحقوق ملی تهدید و آزار یک زندانی سیاسی کُرد در حین انتقال به دادگاه