خانه اخبارزندانیان ضرب و شتم علی بدرخانی، نویسنده زندانی کُرد توسط چندین زندانی دیگر