خانه اخبارحقوقحقوق ملی زندانی سیاسی اعتصابی کُرد به قرنطینه‌ی زندان طبس منتقل شد.