خانه اخبارزندانیان یک زندانی سیاسی کُرد به زندان مرکزی کرمان تبعید شد