خانه اخبارآزادیآزادی بیان افزایش تعداد فعالین مدنی بازداشتی کُرد/ آخرین وضعیت دیگر بازداشت شدگان