خانه اخبارآزادیآزادی تجمعات تعطیلی بخشی از بازار کرمانشاه در اعتراض به نوسان نرخ ارز