خانه اخبارزندانیان دولت ایران یک زندانی سیاسی کُرد اهل کوبانی را بعد از ده سال حبس به دولت سوریه تحویل داد