خانه اخبارآزادیآزادی بیان تفهیم اتهام سب نبی به یک دانشجوی بازداشتی/ تداوم بازداشت یک شهروند دیگر بازداشتی کُرد در ارومیه