خانه اخبارزندانیان بازگرداندن یک زندانی سیاسی از سلول انفرادی به داخل بند در زندان مرکزی ارومیه