خانه اخبارزندانیان یک زندانی کُرد به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد