خانه مطالب نگرانی در خصوص افزایش آمار خودکشی در کُردستان