خانه اخبارآزادیآزادی مذهب اعتصاب غذای ۱۷ زندانی مذهبی کُرد در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان مرکزی ارومیه