خانه اخبارآزادیآزادی بیان بازداشت یک نویسنده کُرد در ارومیه جهت اجرای حکم سه سال حبس