خانه اخبارکولبران تداوم کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد/ اینبار قتل دو نفر دیگر در سلماس