خانه اخبارآزادیآزادی بیان حذف گروه موسیقی “دایراک خاتون” از جشنواره اقوام در کرمانشاه