خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی بیانیه ۲۹ نهاد مدافع حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد