خانه اخبارزندانیان تحریک چندین زندانی از سوی مسئولین زندان مرکزی بیرجند برای قتل یک زندانی کُرد