خانه مطالب بی مسولیتی حکومت در مقابل قربانی شدن هر روزه شهروندان در اثر انفجار مین