خانه بیانیه‌ی مطبوعاتی رأی سازمان ملل: زینب جلالیان باید فورا آزاد و خسارات وارده به او جبران شود